مونته سوری

Gamification، مونته سوری و دنیای آینده

آیا افزایش روزافزون نقش بازی و سرگرمی در زندگی‌های امروز باید نگران‌مان کند؟ - کلاس با شاگردانی از سنین متفاوت : مثلا از دو سال و نیمه تا شش ساله. - دادن امکان تجربه های به دانش آموز برای فعالیت‌های متنوع و دلخواه. - به کار گیری روش آموزش مکاشفه ای به جای دادن راهنمایی های مستقیم. - قائل شدن آزادی برای دانش آموز جهت حرکت کردن در جا‌های مختلف کلاس.
سه‌شنبه 9 اوت 2016
اشتراک در مونته سوری